World Expo Dubai, pavilion Oman

World Expo Dubai, pavilion Oman

Dubai, World Expo, Pavilion Spain

Dubai, World Expo 2020, 2021, Pavilion Spain

World Expo Dubai, pavilion USA

World Expo Dubai, pavilion USA

World Expo Dubai, pavilion Hungary

World Expo Dubai, pavilion Hungary

Dubai, World Expo, Pavilion Belgium

Dubai, World Expo, Pavilion Belgium

Dubai, World Expo, Pavilion Belgium

Dubai, World Expo, Pavilion Belgium

World Expo Dubai, pavilion France

World Expo Dubai, pavilion France

World Expo Dubai, pavilion France

World Expo Dubai, pavilion France

World Expo Dubai, pavilion Belgium

World Expo Dubai, pavilion Belgium

World Expo Dubai, One of the three gateways to the Dubai Expo 2020 woven from carbon fibre to create 21-metre-high mashrabiya-style lattices. Designed by Asif Khan

World Expo Dubai, One of the three gateways to the Dubai Expo 2020 woven from carbon fibre to create 21-metre-high mashrabiya-style lattices.
Designed by Asif Khan